Info

Produkta og designprosessen | The products and the design process

Alle produkta våre er handstrikka av oss. Difor har kvart produkt signaturen til strikkerska. Ulla kjem frå norske sauer, og er spunne til garn på fabrikken til Sandnes Garn. Me nyttar garn i naturfarge og koks. Dette er fargane ein finn naturleg i saueulla og som ein finn att i fargane i Allmannajuvet. Me har utvikla produkta i samarbeid med designar Aud Gloppen. Produkta våre er godkjende av Peter Zumthor, arkitekten bak gruvemuseet i Allmannajuvet. Eit lite merke i sink er kjenneteiknet til Ingeborgprodukta.


All our products are hand knitted by ourselves. Each product has the signature of the knitter. The wool is from norwegian sheep, and is spun on Sandnes Garn’s factory. We use nature and coke coloured yarn. These are colours you find in the wool of the sheep, and also in the colours in Allmannajuvet. We have developed the products together with designer Aud Gloppen. Our products are approved by Peter Zumthor, the architect behind the mining museum in Allmannajuvet. A small button in zinc marks that it is a Ingeborg product.

 

 

Vaskesetel | Washing instructions

Produktet bør vaskast for hand, strekkjast i fasong og tørkast flatt.

Wash by hand, stretch to shape and dry flat.